Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για Πελάτες της Talentia Software

Η παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης συνιστά την πολιτική της Talentia Software η οποία σχεδιάστηκε για την προστασία της Talentia Software, των πελατών της Talentia Software («Πελάτες») και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων, μερών ή οντοτήτων στο Διαδίκτυο από οποιαδήποτε αρνητική επίδραση προκληθείσα λόγω ακατάλληλων δραστηριοτήτων. Όλοι οι Πελάτες της Talentia Software θα συμμορφώνονται με την παρούσα πολιτική και θα υπάγονται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται σε αυτή.


Η Talentia Software διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ελέγχους, δοκιμές και διερευνήσεις της ασφάλειας των τοποθεσιών του Πελάτη σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι διατηρούνται οι προστασίες ασφαλείας και ότι οι τοποθεσίες του Πελάτη δεν παρακάμπτουν ή δεν επιτρέπουν σε άλλους να παρακάμπτουν τους ελέγχους ασφαλείας της Talentia Software.


Εάν η Talentia Software πιστεύει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, ότι τα συστήματα που ευρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της Talentia Software χρησιμοποιούνται κατά τρόπο παράνομο ή ακατάλληλο (είτε κατά το αστικό είτε κατά το ποινικό δίκαιο) ή για παράνομες ή ακατάλληλες δραστηριότητες, τότε η Talentia Software θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές επιβολής του αστικού ή/και ποινικού νόμου οι οποίες διενεργούν έρευνες για παρόμοιες χρήσεις ή δραστηριότητες. Η Talentia Software, επίσης, θα υποστηρίξει την έρευνα των απαγορευμένων δραστηριοτήτων που παρατίθενται κατωτέρω, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων τις οποίες η Talentia Software κρίνει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, ότι επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία ή ασφάλεια της Talentia Software, των Πελατών της Talentia Software ή άλλων συστημάτων στα οποία έχουν πρόσβαση οι Πελάτες ή οι πελάτες ή οι χρήστες των Πελατών.


ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ


Οι Πελάτες της Talentia Software έχουν πρόσβαση και εκτελούν δραστηριότητες διαχείρισης στα συστήματά τους, στα δεδομένα και το περιεχόμενο αυτών. Οι Πελάτες είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν ότι αυτές οι δραστηριότητες δεν δημιουργούν κινδύνους ή δεν έχουν αρνητικές συνέπειες για την Talentia Software, άλλους πελάτες της Talentia Software ή άλλες τοποθεσίες ή συστήματα. Οι Πελάτες θα πρέπει, επίσης, να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν τις λειτουργίες Πελάτη.


Επειδή η Talentia Software βασίζεται σε μία υποδομή κοινής χρήσης για την υποστήριξη των Πελατών της, καθίσταται αναγκαίος ο καθορισμός εκ μέρους της Talentia Software πολιτικών και προτύπων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάθε τοποθεσία είναι ασφαλής και χρησιμοποιείται. Οποιαδήποτε έκθεση σε κίνδυνο τοποθεσίας ενός Πελάτη ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την Talentia Software ή/και άλλους πελάτες της. Κατά συνέπεια, όλοι οι Πελάτες θα συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες πολιτικές και πρότυπα της Talentia Software.


ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Οι Πελάτες είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν ότι απαγορεύεται η χρήση των συστημάτων τους που φιλοξενούνται από την Talentia Software για οποιονδήποτε από τους παρακάτω σκοπούς:

 • Απόκτηση ή προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιοδήποτε σύστημα που δεν ανήκει στον Πελάτη.
 • Αποστολή αυτόκλητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή άλλων μηνυμάτων ή επικοινωνίας σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία – spam).
 • Τροποποίηση, απαλοιφή ή πρόκληση με άλλο τρόπο οποιασδήποτε τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης ή χωρίς έγκριση, οποιουδήποτε συστήματος που ανήκει στην Talentia Software, σε Πελάτη της Talentia Software ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα στο Διαδίκτυο.
 • Αποθήκευση, μετάδοση ή επεξεργασία υλικού κατά τρόπο που να προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή νόμους ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκείνων που συνδέονται με εμπορικά μυστικά, δικαιώματα του δημιουργού (copyrights), διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα.
 • Παραβίαση των περί απορρήτου δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της συλλογής πληροφοριών για πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Μετάδοση ή αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού το οποίο είναι παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό, συκοφαντικό, υβριστικό, απεχθές, ενθαρρύνει τη διενέργεια παράνομων πράξεων, ή ενδέχεται να ερμηνευτεί ότι παραβιάζει τα αστικά δικαιώματα άλλων.
 • Αποθήκευση ή μετάδοση υλικού το οποίο παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 • Άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας ή παραχώρηση άδειας για οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία οδηγεί σε υποβάθμιση ή απόρριψη υπηρεσιών για την Talentia Software, τους Πελάτες της Talentia Software ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα ή τοποθεσία στο Διαδίκτυο.
 • Παραβίαση των κανόνων ή/και των πολιτικών οποιουδήποτε άλλου παρόχου φιλοξενίας, υπηρεσίας μηνυμάτων, καναλιού συνομιλίας (chat room), ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων, ομάδας συζητήσεων (newsgroup) ή παρόμοιου συστήματος, υπηρεσίας ή παρόχου.
 • Εκ προθέσεως παράλειψη, παραποίηση, διαγραφή ή διαστρέβλωση πληροφοριών που αφορούν τη μετάδοση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κεφαλίδων, πληροφοριών διεύθυνσης αποστολέα, διευθύνσεων IP κ.λπ., με σκοπό την απομόνωση ή την απόκρυψη της ταυτότητας ή της πηγής των πληροφοριών που μεταδίδονται από τα συστήματα, τους πελάτες ή τους χρήστες του Πελάτη.
 • Άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας ή παραχώρηση άδειας για οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική χρήση των κυκλωμάτων ισχύος.

Οι Πελάτες απαγορεύεται να υποβοηθήσουν οποιαδήποτε πρόσωπα για να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα του Πελάτη που βρίσκονται στην Talentia Software προκειμένου να ενεργήσουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες. Εάν ο Πελάτης αντιληφθεί οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα, θα πρέπει να προβεί σε άμεση αποκατάσταση των πραγμάτων. Ο Πελάτης, επίσης, θα πρέπει να ενημερώσει την Talentia Software μέσω τηλεφώνου εντός τεσσάρων ωρών και εγγράφως εντός 24 ωρών σε περίπτωση όπου ο Πελάτης ή οι προστηθέντες αυτού αντιληφθούν κάποια παραβίαση.

Οι Πελάτες είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν ότι οι έλεγχοι ασφαλείας δεν καταστρατηγούνται από πράξεις που εκτελούνται από τον Πελάτη ή τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα συστήματα του Πελάτη.
Οι Πελάτες απαγορεύεται να:

 • Ρυθμίζουν τις παραμέτρους των συστημάτων τους για να παρακάμπτουν τους ελέγχους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της εγκατάστασης προγραμμάτων ή υπηρεσιών που επιτρέπουν τη διαχείριση των συστημάτων ή την πρόσβασή τους κατά τρόπο επισφαλή ή χρησιμοποιώντας μη επιτρεπόμενα μέσα.
 • Διενεργούν ελέγχους ή δοκιμές ασφαλείας on-line κατά ή μέσω των συστημάτων ή δικτύων της Talentia Software χωρίς συντονισμό με αυτή και χωρίς τη ρητή, έγγραφη συγκατάθεση εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της Talentia Software.
 • Αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ή επιδιώκουν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα δικτύωσης, ασφαλείας, διαχείρισης, αντιγράφων ασφαλείας, αποθήκευσης ή εποπτείας της Talentia Software.
 • Εγκαθιστούν προγράμματα ή ρυθμίζουν τις παραμέτρους συστημάτων για να επιτρέψουν την ανίχνευση κοινόχρηστων δικτύων.
 • Έχουν πρόσβαση ή επιδιώκουν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με θέματα ασφαλείας, όπως σε κωδικούς πρόσβασης φακέλων οι οποίοι μπορεί, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε λογαριασμούς συστημάτων.
 • Εγκαταστήσουν ή χρησιμοποιήσουν λογισμικό με σκοπό να διασπάσουν τα κρυπτογραφημένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης.

Οι Πελάτες είναι, επίσης, υπεύθυνοι για οποιαδήποτε κακή χρήση των λογαριασμών στα συστήματα του Πελάτη που βρίσκονται στην Talentia Software. Οι Πελάτες πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα και διαδικασίες για να εξασφαλίσουν ότι οι λογαριασμοί του Πελάτη δεν είναι προσβάσιμοι ούτε χρησιμοποιούνται κατά μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

 • Οι Πελάτες πρέπει να διατηρούν και παρέχουν στην Talentia Software έναν κατάλογο με τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και τους λογαριασμούς που επιτρέπεται να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στα συστήματα του Πελάτη που φιλοξενούνται από την Talentia Software.


Οι Πελάτες πρέπει να ειδοποιούν εγγράφως την Talentia Software σε περίπτωση όπου κάποιος χρήστης δεν χρειάζεται πλέον απομακρυσμένη πρόσβαση στην τοποθεσία του Πελάτη. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαγραφή της πρόσβασης, η Talentia Software θα πρέπει να λάβει την ειδοποίηση αυτή τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η πρόσβαση δεν απαιτείται πλέον για αυτό το πρόσωπο.

 • Λογαριασμοί απομακρυσμένης πρόσβασης δεν θα μεταφέρονται από ένα πρόσωπο σε άλλο και δεν θα είναι κοινόχρηστοι μεταξύ περισσότερων προσώπων. Κάθε χρήστης απαιτείται να έχει ατομικό λογαριασμό απομακρυσμένης πρόσβασης ο οποίος ταυτοποιεί τον κάτοχο του λογαριασμού επακριβώς και με μοναδικό τρόπο.
 • Ο Πελάτης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για τις συνέπειες από τη χρήση ενός λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Η Talentia Software διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή τερματίσει οποτεδήποτε τον λογαριασμό οποιουδήποτε Πελάτη ο οποίος, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Talentia Software, δεν συμμορφώνεται με τις παρούσες πολιτικές, όπως αυτές περιγράφονται από καιρού εις καιρόν στη διεύθυνση www.Talentia-software.com . Η Talentia Software έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιβολή νόμιμων επανορθωτικών μέτρων για οποιεσδήποτε ζημίες, έξοδα ή δαπάνες που τυχόν υπέστη λόγω της παραβίασης αυτών των πολιτικών από ή μέσω του Πελάτη.
Ανάλογα με τη φύση της παραβίασης ή της υποτιθέμενης παραβίασης, η Talentia Software μπορεί να λάβει γνώση για τις παραβιάσεις με διάφορους τρόπους. Αυτοί οι τρόποι μπορεί να περιλαμβάνουν ειδοποίηση μέσω εξωτερικού οργανισμού, αντιπροσωπείας, οντότητας ή προσώπου που επηρεάζεται από τις δραστηριότητες του Πελάτη, από άλλον Πελάτη της Talentia Software, ή η ειδοποίηση μπορεί να προέρχεται εντός της Talentia Software όταν ανιχνεύεται κάποια παραβίαση εσωτερικά.

Η Talentia Software διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίσει εάν έχει συντελεστεί παραβίαση της παρούσας πολιτικής. Κατά κανόνα, η Talentia Software θα επιδιώξει να συνεργαστεί με τον Πελάτη για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της παρούσας πολιτικής σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω, χωρίς όμως να υποχρεούται να το πράξει. Ωστόσο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης ή τον αριθμό ή τη φύση των καταγγελιών που λαμβάνει, η Talentia Software έχει το απόλυτο δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, και δύναται να τερματίσει άμεσα την υπηρεσία.

Πρώτη Παραβίαση
Μόλις λάβει γνώση μιας παραβίασης, η Talentia Software θα επιδιώξει να επικοινωνήσει με τον Πελάτη και θα περιγράψει την παραβίαση. Κατά κανόνα, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα επικοινωνίας του Πελάτη θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου με σχετικές πληροφορίες. Η Talentia Software και ο Πελάτης θα καθορίσουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου ο Πελάτης θα πρέπει να επανορθώσει την παραβίαση. Ενδέχεται να αποσταλεί μία επιστολή στο πρόσωπο επικοινωνίας του Πελάτη με την οποία θα ενημερώνεται επισήμως ο Πελάτης για την παραβίαση και θα καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου ο Πελάτης θα πρέπει να επανορθώσει την παραβίαση. Εάν, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Talentia Software, η παραβίαση ή η καταγγελία για παραβίαση είναι τέτοια ώστε η Talentia Software να επιλέξει να μην επικοινωνήσει με τον Πελάτη, ή εάν δεν καθίσταται δυνατή αυτή η επικοινωνία, η Talentia Software δύναται να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια την οποία κρίνει κατάλληλη ανάλογα με τις περιστάσεις.

Δεύτερη Παραβίαση
Εάν επέλθει η ίδια ή παρόμοια παραβίαση ή εάν υποβληθεί καταγγελία για δεύτερη φορά και το χρονοδιάγραμμα για την επανόρθωση της αρχικής παραβίασης έχει εκπνεύσει, η Talentia Software θα επιχειρήσει και πάλι να επικοινωνήσει με τον Πελάτη για να περιγράψει την παραβίαση. Κατά κανόνα, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα επικοινωνίας του Πελάτη θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου με τις σχετικές πληροφορίες. Εάν, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Talentia Software, η παραβίαση ή η καταγγελία για παραβίαση είναι τέτοια ώστε η Talentia Software να επιλέξει να μην επικοινωνήσει με τον Πελάτη, ή εάν δεν καθίσταται δυνατή αυτή η επικοινωνία, η Talentia Software δύναται να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια την οποία κρίνει κατάλληλη ανάλογα με τις περιστάσεις. Η Talentia Software και ο Πελάτης θα καθορίσουν και πάλι ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου ο Πελάτης θα πρέπει να επανορθώσει την παραβίαση. Μια επιστολή θα σταλεί και πάλι στο πρόσωπο επικοινωνίας του Πελάτη προς ενημέρωση του Πελάτη, αναφέροντας αυτή τη φορά ότι η παραβίαση συνέβη και πάλι και καθορίζοντας το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου ο Πελάτης θα πρέπει να επανορθώσει την παραβίαση. Η Talentia Software θα χρεώσει τον Πελάτη με $500 προκειμένου να καλυφθούν τα διοικητικά έξοδα της Talentia Software σχετικά με τη διαχείριση αυτής της προσπάθειας.

Τρίτη Παραβίαση
Εάν επέλθει η ίδια ή παρόμοια παραβίαση ή εάν υποβληθεί καταγγελία για τρίτη φορά και το χρονοδιάγραμμα για την επανόρθωση της δεύτερης παραβίασης έχει εκπνεύσει, η Talentia Software θα επιχειρήσει και πάλι να επικοινωνήσει με τον Πελάτη περιγράφοντας την παραβίαση. Κατά κανόνα, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα επικοινωνίας του Πελάτη θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου με σχετικές πληροφορίες. Η Talentia Software και ο Πελάτης θα καθορίσουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου ο Πελάτης θα πρέπει να επανορθώσει την παραβίαση. Εν συνεχεία, θα σταλεί και πάλι μία επιστολή στο πρόσωπο επικοινωνίας του Πελάτη ενημερώνοντας τον Πελάτη ότι η παραβίαση συνέβη και πάλι και καθορίζοντας το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου ο Πελάτης θα πρέπει να επανορθώσει την παραβίαση. Η Talentia Software θα χρεώσει τον Πελάτη με $2.500 προκειμένου να καλυφθούν τα διοικητικά έξοδα της Talentia Software σχετικά με τη διαχείριση αυτής της προσπάθειας. Εάν, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Talentia Software, η παραβίαση ή η καταγγελία για παραβίαση είναι τέτοια ώστε η Talentia Software να επιλέξει να μην επικοινωνήσει με τον Πελάτη, ή εάν δεν καθίσταται δυνατή αυτή η επικοινωνία, η Talentia Software δύναται να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια την οποία κρίνει κατάλληλη ανάλογα με τις περιστάσεις. Εάν μια τρίτη παραβίαση αφορά την υπερβολική χρησιμοποίηση ισχύος, τότε πέραν των οποιωνδήποτε άλλων επανορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, η Talentia Software θα χρεώσει επιπροσθέτως τον Πελάτη με $100 ημερησίως για κάθε κύκλωμα που χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης παραμένει υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις Βασικές Συμφωνίες παροχής Υπηρεσιών και τα Παραρτήματα, καθώς και για την πληρωμή όλων των χρεώσεων που επιβάλλονται από την Talentia Software, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των τελών εγγραφής, των χρεώσεων παροχής αδείας, κ.λπ. Εάν δεν αρθεί η παραβίαση εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος, η Talentia Software θα τερματίσει ή θα αναστείλει τις υπηρεσίες της προς τον Πελάτη. Η Talentia Software διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα και εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια να τερματίσει οριστικά τις υπηρεσίες προς τον Πελάτη, ή να αναλάβει εκ νέου την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών μετά την επανόρθωση της παραβίασης και να λάβει οποιεσδήποτε εγγυήσεις απαιτεί η Talentia Software από τον Πελάτη σχετικά με τη μη επανάληψη της παραβίασης.

Εάν, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Talentia Software, η παραβίαση ή η καταγγελία για παραβίαση είναι τέτοια ώστε η Talentia Software να επιλέξει να μην επικοινωνήσει με τον Πελάτη, ή εάν δεν καθίσταται δυνατή αυτή η επικοινωνία, η Talentia Software δύναται να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια την οποία κρίνει κατάλληλη ανάλογα με τις περιστάσεις, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη παραβίαση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Από καιρού εις καιρόν, η Talentia Software δύναται να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική.
Παρακαλούμε να αποστέλλετε αναφορές για οποιεσδήποτε παραβιάσεις της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της Talentia Software στη διεύθυνση abuse@Talentia-software.com.